top of page
Services

MŪSU SPĒKS IR 

ESG, ILGTSPĒJA, CSR

Šodienas pasaules lielāko ģeopolitisko notikumu un pārmaiņu kontekstā biznesi steidzami pārorientē darbības principus atbilstoši pasaules ilgtspējas mērķiem un stingrākiem likumdošanas regulējumiem, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu klimatneitrālu Eiropu līdz 2050. gadam. Arī klienti arvien vairāk savu izvēli par labu kādam zīmolam balsta uz to, kādu ietekmi uz vidi zīmols rada un cik sociāli atbildīgs tas ir savā darbībā. 

Ilgtspējīga biznesa darbība nu ir būtiska konkurētspējas priekšrocība. Tāpēc ir ļoti svarīgi biznesiem mainīt savu pasaules redzējumu un balstīt savu darbību un izaugsmi ilgtspējas pieejā. 

Mēs palīdzam jebkura izmēra uzņēmumiem šajā mainīgajā pasaulē darboties ilgtspējīgi un atbildīgi, vairojot sava biznesa vērtību klientu un investoru acīs, un radot reāli izmērāmu ieguldījumu kādā no ilgtspējas jomām. 

Mēs palīdzēsim:

 • noteikt, cik ilgtspējīgi darbojas jūsu bizness jau šodien;

 • definēt ilgtspējas mērķus, kas ir saskaņā ar uzņēmuma biznesa vērtībām;

 • attīstīt ilgtspējas stratēģiju, kas ietver mērķus un aktivitāšu plānu to sasniegšanai, kā arī mērīt reāli sasniegtos rezultātus.

ESG AUDITS

Noskaidro, cik patiesībā ilgtspējīgs ir tavs uzņēmums!

Mēs palīdzam noteikt, cik daudz jūsu uzņēmums jau īsteno no ESG principiem un prakses.

Palīdzam apzināt to reālo apjomu un nozīmīgumu.

Identificējam trūkstošās jomas, politikas un procedūras. 

Pie reizes, paskatāmies arī:

 • kāds ir uzņēmuma industrijas ESG standarts;

 • ko dara konkurenti;

 • kādas ir klientu gaidas ilgtspējas jomā; 

 • ko vēsta jaunākās tendences; 

 • un cik tuvu vai tālu no nozares labās ESG prakses ir jūsu uzņēmums. 

ESG ZIŅOJUMS

Jeb Ilgtspējas pārskata veidošana.

 

Ziņošana par vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem, atbilstoši izvēlētajiem ilgtspējas ziņošanas standartiem. 

Ja jūsu uzņēmums ir pakļauts Korporatīvās Ilgtspējas Ziņošanas Direktīvai, obligātā ziņojuma veidošana saskaņā ar ESRS standartiem. 

Ilgtspējas ziņojuma izstrāde ietver vairākus soļus:

 • ESG BŪTISKUMA ANALĪZE. Būtisko jomu identificēšana. Dubultā būtiskuma principa piemērošana;
   

 • STANDARTI. Tiek noteikts, kādu informāciju ir nepieciešams ziņot;
   

 • AUDITS. Uzņēmuma ziņošanas gatavības novērtējums. Trūkstošās informācijas identificēšana;
   

 • Identificēto NEPILNĪBU NOVĒRŠANA;
   

 • ILGTSPĒJAS ZIŅOŠANA. Informācijas un datu apkopošana, sagatavošana, aprakstīšana un atspoguļošana. 

IEGUVUMI

Kāpēc uzņēmumam veidot Ilgtspējas jeb ESG pārskatus?

Finansiāli ieguvumi. Tai skaitā iespēja piekļūt finanšu resursiem, gūt ietaupījumu jomās, kurās izveidots ilgtspējīgs, efektīvs un pārdomāts biznesa modelis.

 

Pozitīva komunikācija un sadarbība ar uzņēmuma ietekmes pusēm. Iespēja uzlabot reputāciju. 

Konkurētspējas uzlabošana un veiksmīgāka biznesa attīstība ilgtermiņā. Iespēja identificēt un samazināt riskus jomās, kur uzņēmumam tādi pastāv. 

 

APMĀCĪBAS, DARBA SESIJAS, MENTORINGS

Esiet komandā uz viena viļņa!  

 

Apmācību mērķis ir gūt vienotu izpratni par to, kas ir "ilgtspēja" un "ESG".

 

Vadām arī darbinieku apmācības par uzņēmuma ilgtspējas stratēģiju, veicinot diskusiju un gūstot dabinieku atgriezenisko saiti. 

Darba sesijas mērķis ir palīdzēt vadības komandai vai ilgtspējas darba grupai caur diskusijām un praktiskiem un analītiskiem uzdevumiem, pašiem nonākt pie uzņēmuma ilgtspējas stratēģiskajiem virzieniem, mērķiem un rīcības plānu. 

Savukārt, mentorings... Nu, reizēm ir tik labi zināt, ka plašajos ESG līkločos neesi viens un ir kāds, kam uzdot pat visvienkāršāko jautājumu! :) 

KOMUNIKĀCIJA

Neturi sveci zem pūra.

 

Stāstiet par saviem ilgtspējas mērķiem, iniciatīvām un sasniegtajiem rezultātiem! Stāstiet darbiniekiem, klientiem, partneriem un investoriem par paveiktajiem darbiem un nākotnes iecerēm.

 

Rādiet, ko esat jau paveikuši.

Un klienti novērtēs ar lojalitāti, arī grūtos laikos.

 

Esiet piemērs citiem uzņēmumiem! 

Mēs palīdzēsim:

 • izveidot iekšējās un ārējās komunikācijas plānu;

 • definēt galvenās ziņas;

 • izvēlēties atbilstošus komunikācijas kanālus un veidus;

 • sakārtot jūsu ilgtspējas stāstu uzņēmuma web lapā;

 • saprast, kā izvairīties no zaļmaldināšanas jeb greenwash slazdiem.

​Jā, arī vienu foršu un apjomīgu komunikācijas kampaņu par uznēmuma ilgtspējas iniciatīvām un mērķiem varam uztaisīt un realizēt! 

ESG STRATĒĢIJA

Ko tieši uzņēmums darīs, lai mazinātu savu vides pēdu un vairotu pozitīvo ietekmi? 

ESG - vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības faktori - savā ziņā ir uzņēmuma stratēģiskās vērtības dzinulis. ESG stratēģijas integrēšana uzņēmējdarbībā ir būtiska gan no risku pārvaldības, gan uznēmuma vērtības un attīstības viedokļa. Klienti, investori, bankas, privātā kapitāla fondi pastiprināti pievērš uzmanību un izvērtē uzņēmuma ESG politiku un iniciatīvas. Finanšu sektora nauda arvien mērķtiecīgāk nonāks zaļos, sociāli atbildīgos un ilgtspējīgos projektos. 

Mēs palīdzam izveidot ESG stratēģiju, kas ietver:

 • RISKU un IESPĒJU identificēšanu, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumiem;
   

 • uzņēmuma BŪTISKUMA JOMU identificēšana. Ieinteresēto pušu aptauja. Pēc nepieciešamības, arī dubultā būtiskuma principa pielietošanu;
   

 • STRATĒĢISKO VIRZIENU un ietekmes jomu noteikšanu. Izmērāmu MĒRĶU izvirzīšanu;
   

 • Detalizēta RĪCĪBAS PLĀNA izstrādi. KPI un progresa mērīšanas instrumentu noteikšanu. 

IEGUVUMI

Kāpēc uzņēmumam ir nepieciešama Ilgtspējas stratēģija?

Finansiālie ieguvumi. Jaunas stratēģiskas pieejas finanšu piesaistei un attīstībai. Iespēja efektivizēt uzņēmuma darbību. 

Konkurētspējas palielināšana, jaunu tirgus apgūšana. Iespēja veidot lojālas attiecības ar klientiem un sadarbības partneriem. Tā ir arī iespēja piesaistīt profesionālus un augsti kvalificētus darbiniekus, saskatīt jaunas izaugsmes iespējas un attīst jaunus produktus. 

Radīt pozitīvu ietekmi uz vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem. 

 

POLITIKU UN PROCEDŪRU IZSTRĀDE

Bruģē ceļu pārmaiņām.

 

Palīdzam izstrādāt uzņēmuma ESG politikas un procedūras, tostarp:

 • Vides politiku (Environmental policy);

 • Biznesa ētikas kodeksu (Ethics policy);

 • Cilvēktiesību politiku (Human Rights policy);

 • Ētiska mārketinga un komunikācijas politiku (Responsible Marketing policy);

 • Piegādes ķēdes kodeksu (Supplier code of conduct);

 • Dažādības un iekļaušanas politiku (Diversity and inclusion policy);

 • Biznesa pārvaldības politiku (Governance policy);

 • u.c. nepieciešamās ESG tematiskās politikas un procedūras.

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA (CSR)

Palīdzi jēgpilni. 

 

Ilgtspēja savā ziņā ir domāšanas veids, kādā vadīt un attīstīt biznesu. Korporatīvā sociālā atbildība jeb CSR ir uzņēmuma ieguldījums un sniegtais atbalsts kādas problēmas risināšanā. Gadās, kad uzņēmumi atbalsta tik dažādus mērķus un organizācijas, ka nav saprotams, kas tieši rūp uzņēmumam un kā tā sniegtais atbalsts var nākotnes perspektīvā palīdzēt pašam attīstīties. 

 

Ir labi saglabāt fokusu un salāgot visas iniciatīvas tā, lai tās būtu mērķētas konkrētu problēmu risināšanā. Fokusā un mērķtiecīgumā ir spēks. 

 

Mēs palīdzēsim izveidot CSR politiku, lai tā ietu roku rokā ar ilgtspējas mērķiem un radītu pievienoto vērtību gan sabiedrībai, gan arī pašam uzņēmumam. Mēs palīdzēsim definēt CSR un sponsoringa vadlīnijas, identificēt atbilstošākās programmas un partnerības.  

We cannot choose between growth and sustainability – we must have both.

Paul Polman

bottom of page